Kategoriarkiv: Uncategorized

Tålmodighed – nu tak!

Herre gør mig tålmodig og gør det snart!
Vi kan smile af denne selvmodsigende bøn,
men det er måske i virkeligheden en bøn, mange af os har lyst til at bede!

I bogen “Tålmodighed – giv plads til evigheden” tager Niels Nymann Eriksen –
inspireret af Søren Kierkegaard –
os med ind i tålmodighedens dybere univers.
Det handler ikke så meget om den gængse form for tålmodighed med fokus på at
kunne vente og behovsudskyde for så i sidste ende at opnå noget.
Men den form for tålmodighed der bliver en måde at leve på – en måde at
“vinde sin sjæl tilbage fra verden på“.
En vej til at blive den person, som man egentligt er skabt til at være.

Det er ikke en selvhjælpsbog – ikke en vej til at få nye erkendelser
og til at lære nye teknikker.
Tværtimod faktisk.
Alt det jeg har at sige, ligger alt sammen gemt i ordet tålmodighed.
Hvad ligger der i dette begreb?

Der ligger en vilje til at stå livet igennem uden at forcere det, en villighed til selv at
undergå en forandring, før man vil forandre verden…
Styrken til at stå fast, ikke give op, ikke flygte men tøve og vente på afklaring…


I denne dybere form for tålmodighed sker forandringen inde i personen.
Som et insekt der opløses i en puppe for at modnes til noget nyt, noget større.
Tålmodighed er således ikke noget, der kan læres, men en forvandling sindet må undergå.
Det handler ikke om at vinde nye forståelser,
men om at “tilegne sig det man allerede ved”.

Bogen er ikke til selvhjælp og egne anstrengelser – men en bog til opbyggelse, understreger forfatteren.
Opbyggelseslitteraturen hjælper os ikke til at mestre tilværelsen, men til at overgive os i tillid!
Opgaven er ikke at finde egne ressourcer, som kan holde os oppe,
men til at forudsætte, at der er et fundament større end os.

Og dermed ændres hele fortegnet, for hvor selvhjælpsbogen i sidste ende
må overlade individet til sig selv, er opbyggelsesbogens budskab, at vi aldrig er alene.
Heller ikke i de situationer hvor intet andet menneske kan gøre os følgeskab.

Tanken er, at sjælen er verdens uretmæssige ejendom,
som mennesket i tålmodighed skal vinde tilbage.
Men denne indre frihedskamp indebærer, at mennesket har et sted at høre til.
Der må være en strand, en bund, hvor mennesket kan finde fodfæste,
hvis det skal lykkes at gøre sig fri fra bølgeslaget.


Dette grundlag er det evige eller Gud, som mennesket må opdage
for at kunne støde fra mod verden og modtage sin sjæl.

Der siges ikke ved eller gennem tålmodighed,
men i tålmodighed skal I erhverve jeres sjæle.
Tålmodighed er sjælens element og netop derfor,
er det at erhverve sin sjæl “stilhedens arbejde” .
Der er ikke tale om at erobre, at jage og gribe efter noget,
men om at blive mere og mere stille.


Utålmodigheden gør, at man mister sin sjæl.
Den gør mennesket rastløs og fanger det i bekymringer.

Utålmodigheden viser imidlertid ikke sit sande ansigt før sent i livet.
I ungdommen har den ofte ønskets form – noget man ønsker at eje eller opnå.
Men hvad enten ønsket opfyldes eller ej,
giver den ikke en vedvarende følelse af tilfredshed.
Så tager forsættet over.

Der lægges planer, beregnes omkostninger, sættes mål.
Så når et menneske endelig tinden…
Men snart vil det “vansmægtes af utålmodighedens kolde hede”.
For det brændstof der drev ham herop nemlig sammenligning, konkurrence,
mulighedernes kalde, vil ikke holde op med at brænde.
Han vil ikke være i stand til blot at være sig selv.
Og nu viser utålmodigheden sig i sin sidste skikkelse, som hvisker:
Det er for sent, der er ikke mere håb, dit liv er færdigt;
og værre endnu det er spildt, tabt, fortabt!


Tålmodigheden derimod lader sig hverken bedrage af ønsket, forsættet eller sejren.
Den er ikke uroligt optaget af at afsøge, hvilke muligheder dagen i morgen vil bringe,
men afventer tillidsfuldt, det som kommer.
Vel har den tålmodige ønsker og forsæt og lægger planer for i morgen.
Men han flytter ikke ind i ønsket eller forsættet og opretholder en indre distance til sine egne planer.
Han ved, at det vigtigste ikke er noget, han har frem for andre,
men noget han har fælles med alle andre mennesker

Vær stille, og erkend at jeg er Gud
Salme 46,10

Den bedste forfatter

I denne uge har jeg hørt tre historier.
Tre meget forskellige historier – men af samme forfatter!

I den første er vi i England i 1930’erne.
En særdeles begavet ung mand er i gang med sine studier på Oxford Universitet.
Han er erklæret ateist – men en dyb længsel efter noget udefinerbart
samt hans logiske undersøgelser af verden og mennesker gør noget ved ham.
Hans analyser og overvejelser får til sidst Jack Lewis til at droppe sine forbehold om noget større.

Man kan forestille sig mig alene på værelset på Magdalen (Oxford) nat efter nat,
og hver gang mine tanker et øjeblik fjernede sig fra mit arbejde,
mærkede jeg hans konstante ubønhørlige tilnærmelse, ham som jeg så ivrigt ikke ønskede at møde…
Jeg opgav og indrømmede, at Gud var Gud, knælede og bad;
den nat var jeg måske den mest modløse og modstræbende konvertit i hele England.

Thomas Ø. Allmann skriver i sin nye biograf om C.S. Lewis:
Døren er blevet vist Lewis, og nu trodser han sin stolthed,
vælger at lægge sine våben ned og og tage i håndtaget.
Spørgsmålet er nu, hvad der er bag døren.

Det er ude af Lewis’ hænder og over hans forstand,
for hvad der er på den anden side af døren er ikke filosofi,
men sandheden om hvem Gud er, og som kun Gud kender.
Lewis begynder dagligt at læse i bibelen, for når Gud siger:
“Dette er er min søn hør ham, må man tie og lytte”.

Efterfølgende bliver Lewis gennem sit forfatterskab kendt verden over
som en af de væsentligste fortalere for kristendommen –
og er forfatterren bl.a. bag Narniaserien.

Den anden historie foregår i USA.
I foråret 1980 holder en ung teolog på 25 år sin første prædiken
i en lille lånt teatersal for 50-60 fremmede mennesker,
der har taget imod indbydelsen til at høre visionen om en mulig ny kirke.
Den unge mand taler om en kirke, der skal lykkes, forstået således
at menneskeliv skal heles, opbygges og forandres i mødet med Guds kærlighed.
Han er fuld bevidst om sin egen manglende formåen – og erklærer,
at hele tanken om den nye kirke, kun kan lykkes, hvis Gud gør det.

Kirken, skal som den unge præst forestiller sig, grundlægges på 5 værdier:
1) Den skal rent faktisk gøre, hvad der står i bibelen.
2) Den skal bestræbe sig på at gøre det, Gud prioriterer
3) Den skal have fuld tillid til Guds løfter i bibelen
4) Den skal være fuldstændig afhængighed af Guds Ånds kraft.
5) Den skal elske Gud og mennesker.

43 år senere går den unge mand Rick Warren på pension fra en af de største kirker i verden med tusinder
af medlemmer, et verdensomspændende hjælpearbejde, bogudgivelser, opbygning og undervisning på store digitale platforme – og med tusinder af forandrede liv i fortællingen.

Den tredje historie er fra Danmark.
En lille dreng fødes i Nordjylland af en ung pige, der er psykisk syg og stofmisbruger.
En kaotisk barndom i begyndelse af firserne – flere barndomsår på et elendigt opholdssted,
et ungdomsliv med mere og mere stofmisbrug og kriminalitet,
samt et fasttømret selvbillede af at være uelsket, uønsket og forkert.

Første fængselsophold som 15 årig – mere kriminalitet – mere og mere voldsom adfærd.
Bliver pengeopkræver i en af de store bandeorganisationer, der dog midlertidig
tager rygmærkerne fra ham pga. for voldelig adfærd!
13 års fængsel – frem og tilbage mellem fængsler og psykiatriske behandlingsdomme.
Fastspænding i dagevis, isolationsceller – ingen kan nå ind til ham.
Han er meget personfarlig og angriber i sin aggressivitet både medfanger og personale.
Konklusionen er efter mange års arbejde med den unge mand,
at han er uden for al menneskelig rækkevidde – både pædagogisk, psykologisk og terapeutisk.

Men Martin har ind imellem mødt noget andet.
På et tidspunkt bl.a. en kristen dame, der bad med ham, da han var
midt i et forfølgelsesvanvid fremkaldt af langvarig stofindtag – og det hjalp, mærkede han.
Så flere år senere da han er fuldstændig ødelagt og igen i fængsel,
opgiver han og beder Gud hjælpe og tage over i hans liv.
Martin tager en bibel med ind i isolationscellen.
Han læser og læser i den mange timer om dagen gennem flere måneder.
I begyndelsen forstår han slet ikke noget af den, men han læser videre.
Umærkeligt for ham selv – men særdeles mærkeligt for alle omkring ham, forandrer han sig.
Det vilde temperament forsvinder – og Martin bliver som nogle fængselsbetjente bemærker det
“helt behagelig at være sammen med”.

En dag Martin sidder og læser i bibelen, hører han sig selv sige højt: Slap af mand – du er tilgivet!
Han ser, at han er elsket – simpelthen fordi han er et menneske villet og skabt af Gud,
og fuldstændig tilgivet pga. Jesu offerdød på Golgata.

En stor byrde falder af Martin, og han beslutter at blive præst,
så han kan fortælle andre om, hvad han selv har erfaret.

Kampen er ikke forbi – den skal faktisk først til at begynde.
Kampen tilbage til livet – men nu som et elsket og tilgivet Guds barn.
I dag er Martin Bentsen bl.a. præst i Herning Oasekirke – og en meget inspirerende bibellærer.

De tre unge mænds historier er så forskellige – men et har de tilfælles: Forfatteren!
De vælger alle at opgive deres egne forsøg på at skrive en meningsfuld historie.
De opgiver at bygge på deres egen indsigt, fornuft, intelligens og styrke.
De giver bogstaveligt talt pennen fra sig – accepterer at de er skabninger,
og beder Skaberen skrive sin kærlige og kraftfulde historie lige ned i deres konkrete liv.

Og som Martin siger:
Jeg er så glad for, at alle menneskelige instanser opgav mig, for så kan Gud få hele æren!

Stol på Herren af hele dit hjerte, følg ikke kun dine egne tanker.
Søg Guds vilje i alt, hvad du gør, så vil han lade livet lykkes for dig.
Vær ikke selvklog og egenrådig…

Ordsp. 3,5-7a


Den lunkne lykke

Vi befinder os i en totalillusion!
En illusion som består i den opfattelse, at vi kan overvinde tilintetgørelsen,
og en illusion som siger, at vi skylder os selv vores tilværelse.

Sådan citerer Niels Nymann Eriksen i sin netop udgivne bog
Taknemmelighed Hjertets hukommelse” K. E. Løgstrup.
I denne bog forklarer Eriksen, at taknemlighed er som en stille revolution, der kan frigøre
indre kræfter og åbne os for verden omkring os.
Megen forskning har vist, at taknemlighed er fremmende for menneskelig trivsel og lykke.
Men vi må lære ægte taknemlighed, hvis ikke bare den skal blive overfladisk og falsk.

Vi bliver ikke taknemlige mennesker, ved at arbejde på at blive lykkelige, men ved at arbejde
på at fastholde nogle indsigter og afsløre nogle bedrag, som hele tiden truer med at
unddrage sig vores bevidsthed.

Vi bliver taknemlige, når vi vågner op af utaknemlighedens søvn!

Det grundmenneskelige vilkår er ifølge Løgstrup, at vi ikke har bragt os selv til verden,
men at vi skylder andre vores eksistens, skriver Eriksen.
Den vildfarelse, at vi skylder os selv livet, er ødelæggende for livsudfoldelsen, fordi den
gør mennesket til sin egen skaber og lægger en umenneskelige byrde på os.

Og han fortsætter:
Disse to illusioner gør, at troen på en magt, der har skabt og opretholdt verden,
forekommer unødvendig og livsfjern.
Og det til trods for at Guds eksistens i grunden er indlysende.
Intet kommer af intet.
Var Gud ikke til, ville der intet være.
Intet er mere indlysende end sammenhængen mellem vores eksistens og Gud.
Engang var dette en given tanke, som ikke krævede nogen udredning.
Men i takt med at totalillusionen tog over og mennesket så sig selv som sin egen skaber,
blev det indlysende dunkelt og fjernt.


Ifølge Løgstrup er grunden til, at vi foretrækker totalillusionen frem for troen og
taknemligheden, at vi foretrækker den lunkne lykke på egne betingelser
frem for den store lykke, som ligger i bevidstheden om at være overgivet
til den magt, som har skabt og opretholder livet.

Men hvorfor foretrækker vi så den lunkne lykke, vi kan takke os selv for,
frem for den store lykke som ligger i bevidstheden om at være overgivet til en større magt?

Løgstrup svarer:
Måske fordi vi frygter at miste ejerskab over vores liv, fordi vi holder fast ved det,
vi har erhvervet, som Gollum om sin ring i Ringenens Herre.

Men gennem taknemligheden kan vi holde disse to bedrag stangen – for taknemligheden
minder os om, at alt det vi har, er noget vi har fået givet.


Uanset hvor længe du lever, så vær taknemmelig for hver
eneste dag, du kan nyde.
Prædikerens Bog kap. 11 vers 8I stedet for…

Jeg følte stor trang til at Google, udspørge lægerne og finde undersøgelser,
så jeg kunne lære alt om min søns genfejl.
Jeg ville være supermor, problemløser og professor på området.

Sådan beskriver psykolog Pia Callesen det, da hendes nyfødte søn blev diagnosticeret
med en alvorlig genfejl, der kunne medføre hjerneskade.
På det tidspunkt var hun imidlertid også i gang med at tage en efteruddannelse
i Metakognitiv terapi, der de senere år er vundet meget frem.
Metakognitiv terapi handler ikke om at “bearbejde” traumer
og lære at kontrollere og ændre sine tanker – tværtimod!
I stedet handler det om at gøre så lidt som muligt ved sine tanker.

Grundtanken er, at menneskets sind er skabt til hele og regulere sig selv.
Ligesom den øvrige del af kroppen er det, hvis man fx får et sår.
Men ligesom kradsning i et sår kan vedligeholde og muligvis inficere det,
kan alt for megen tænkning og indad-fokus vedligeholde og forværre mentale sår.

I stedet for at bruge indadrettet energi på negative tanker og følelser,
skal man lade være med at kæmpe imod dem – og øve sig i at acceptere dem,
som de er.
Altså bare lade dem være uden at give dem opmærksomhed og i stedet prøve at
flytte fokus fra den indre stemning og ud i livets mange gøremål.
Så kan sindet få ro til at hele.

Men min nye viden om metakognitiv terapi hjalp mig til at begrænse mine spekulationer.
Jeg skulle ikke bruge alle mine mentale kræfter på at finde løsninger og helbrede Louie.
Det skulle lægerne. Jeg skulle ikke spekulere mig ned i depressive symptomer.

Jeg skulle i stedet være en nærværende mor for Louie og en støttende kone for min mand.

Denne tænkning er på mange måde sammenfaldende
med bibelens anbefalinger for det mentale liv.
Fra evangelierne kender vi Jesu opfordring til ikke at bekymre os,
men leve en dag ad gangen i tillid til Gud Faders omsorg.

Sarah Young oplevede gennem sit liv en længsel efter denne indre fred
i Jesu nærvær.
Gennem årene i sine stille stunder med bøn og bibellæsning oplevede
hun mere og mere konkret, at ordene blev levende for hende –
også ind i hendes mentale tænkning.

Hun fortæller:
Et bibelvers, der har forvandlet mit liv er: Vær stille og erkend at jeg er Gud!
Andre ord for at “være stille” er “slap af”, “giv slip” og “hold op med at kæmpe”.
Det er en tillokkende invitation fra Gud til at lægge vore bekymringer fra os
og søge ind i hans nærhed.


Sarah Young begyndte at skrive dagbøger,
og hun har siden udgivet dem som små andagtsbøger, hvor hun deler,
hvad hun erfarede, at Jesu sagde til hende fx:

I stedet for at planlægge og vurdere, så øv dig i at sige tak og vise,
at du har tillid til mig hele tiden.
Det er noget, der vil revolutionere dit livsmønster.


I stedet for at prøve at bekæmpe din frygt,
så koncentrer dig om at stole på mig
.

Kom til mig alle I som er trætte og tynget ned af byrder –
og jeg vil give jer hvile,
Matt. 11, 28


Den gode lærer

Jesus har mange forskellige betegnelser i biblen.
Han er Guds søn, Frelseren, Herren,
Den gode hyrde, Guds lam for blot at nævne nogle af dem.
Men for de mennesker, som var nærmest på Jesus i de tre og et halvt år
han trådte offentligt frem, var han også noget andet.
De kaldte ham Mester eller Rabbi.
Begge titler betyder det samme – nemlig lærer.

Allerede i Det gamle Testamente viser Gud sig som lærer.
I Salme 32 siger han:
Jeg vil lære og undervise dig om den vej, du skal gå.
Jeg vil give dig råd.
Mit blik er rettet mod dig.

En erfaren skolemand fortalte engang, at han altid lagde mærke til lærerens rolle,
når han skulle vurdere en undervisningssituation.
Den gode undervisning opstod oftest der, hvor læreren var aktiv og nærværende
sammen med børnene i læringsprocessen.
Ud fra den betragtning må Jesus siges at være en særdeles god lærer!

Gud tilbyder at være vores lærer og helt konkret undervise
og give os råd livet igennem. Løftet gælder alt i vore liv.
Det kan handle om konkrete valg i forhold til arbejde, aktiviteter og projekter, vi er involveret i.
Det kan være handlinger og prioriteringer i samspillet med familie eller andre relationer.
Ja alle områder hvor vi kan have brug for vejledning og guidning.

Men en god læreproces fordrer også en god elev.
Og hvordan er den gode elev – hvordan kan man lære noget?
Det vigtigste er, at man har lyst til at lære noget!
At man ved, man kan blive klogere og ikke nødvendigvis selv har alle svar.
Man kan søge viden i “lærebogen”.
Man kan lytte opmærksomt til sin lærer og hyppigt sparre med ham undervejs.
Man kan øve sig og prøve at praktisere, hvad man lærer og erfarer.
Man kan udveksle erfaringer og samarbejde med sine “medstuderende”.

Ny undervisningsforskning viser, at det er helt afgørende for en god læreproces,
at eleven er klar over, hvad der skal læres og hvorfor.

Her behøver vi heller ikke være i tvivl, når vi har Jesus som lærer.
I Esajas kap. 48 hedder det fx således:
Jeg er Herren din Gud, som lærer dig, hvad der gavner,
som fører dig ad vejen, du skal vandre.
Gid du ville lytte til mine befalinger, så blev din fred som en flod
og din retfærdighed som havets bølger.


Og “pensum” finder vi overalt i bibelens bøger fx:
* Tag imod frelse gennem mig – og stol på mig af hele dit hjerte!
* Kast alle jeres bekymringer på mig og lev en dag ad gangen!
* Tilgiv hinanden – og døm ikke!
* Bed og arbejd – og glem ikke at hvile!
* Vær gavmilde med alt – for I vil høste, som I sår!
* Elsk hinanden – for størst er kærligheden!

En bøn:
Tak Jesus, at du vil undervise mig om den gode vej gennem livet.
Tak at du vil give mig råd, og at dit omsorgsfulde blik altid er rettet mod mig.
Tak at du er en nærværende, kærlig og indgribende Frelser.
Du er i sandhed den gode hyrde – og den gode lærer!
Gør mig modtagelig for dig og din undervisning.
Lad mig kunne høre dine gode råd og din stille kærlige guidning i mit indre.
Giv mig vilje, lyst og evne til at gå på den vej, du lærer mig.


Ja, Herre, lær mig at forstå dine veje,
vis mig den sti, jeg skal følge.

Lær mig at leve i din sandhed,
for du er min Gud og frelser.
Det er dig, jeg sætter min lid til.
Salme 25, 4-5


Trapez-akrobatens hemmelighed

Vi har netop fejret jul, og de fleste har sikkert oplevet både at få
og give gaver helt efter traditionen.
Det glædelige budskab fra juleevangeliet har også igen lydt,
at født er os en frelser.
En redningsmand, der kom for at tage al skyld, skam og straf væk
fra vore trætte sind og skuldre.
Hvilken gave!
Og så alligevel måske så svær at modtage for mange af os.

Hvor akavet ville det ikke være, hvis vi juleaften fandt pung eller MobilPay frem,
for at betale vore kære for de gaver, vi fik.
Men når det gælder Guds gave til os – Jesus, er det så vanskeligt for os blot at modtage.
Vi tænker, at vi må da skylde Gud noget og prøver at betale tilbage på en eller anden måde.
Måske med gode gerninger, fromme tanker eller ved i det mindste
bare at prøve at leve “et pænt liv”.

Hvorfor er det mon så svært for os at have tillid til,
at Jesus er Guds kærlighedsgave til os?
En helt gratis gave vi får, bare fordi han elsker hver enkelt af os så meget,
og af hjertet ønsker at redde os både i liv og død.

Max Lucado fortæller om Henry Nouwen, der fik en lektion i hvad tillid er,
da han besøgte The Flying Rodleighs – en trapezfamilie.
Nouwen oplevede, hvordan de fløj gennem luften med deres imponerende numre,
og efterfølgende fik han en snak med en af akrobaterne, der fortalte ham følgende:

Hemmeligheden er, at den der flyver, ikke gør noget, men at griberen gør alt.
Når jeg flyver hen til Joe (min griber), skal jeg kun strække mine arme og hænder ud
og vente på, at han griber mig og trækker mig sikkert over.
Det værste, man kan gøre, er at prøve at gribe griberen.
Det er ikke meningen, at jeg skal gribe Joe. Det er Joes opgave at gribe mig.
Hvis jeg greb Joes håndled, brækkede jeg den måske, eller han brækkede måske mine,
og det ville være fatalt for os begge.
Den der flyver, skal flyve, og griberen skal gribe, og den,
der flyver skal med udstrakte arme stole på, at hans griber er der for ham.


Max Lucado tilføjer:
I frelsens store trapez-opvisning er Gud griberen,
og vi er flyverne. Vi stoler udelukkende på Guds evne til at gribe os.
Din himmelske Far har aldrig tabt nogen. Han taber heller ikke dig.
Hans greb er fast, og hans hænder åbne.


Rick Warren skriver det således i sin bog “The purpose of Christmas”:
Du føler måske, at du må vinde Guds anerkendelse, fortjene Guds kærlighed
og kæmpe dig vej til himlen ved at gøre noget godt eller prøve at være perfekt.
Hvis du har tænkt sådan, har jeg gode nyheder til dig:

Det fungerer overhovedet ikke på den måde.
Her er hvad bibelen siger om frelse:
Folket spurgte Jesus:

Jamen hvordan kan vi arbejde for Gud?
Jesus svarede:
At arbejde for Gud vil sige at tro på den, han har sendt. (Joh. 6, 28-29)

På en britisk konference for sammenlignende religionsstudier debatterede
eksperter fra hele verden, hvad der var særligt unikt ved den kristne tro.
Debatten fortsatte, indtil C.S. Lewis kom ind og sagde:
Det er da let at svare på. Det er nåden!

Men man kan ikke arbejde sig frem til en fortjeneste hos Gud.
Man må tro på ham, for han erklærer syndere skyldfri på
grund af deres tro.

Rom. Kap. 4 vers 5

Men større er dog Gud

I påsken 2021 blev Kaj Munks skuespil Ordet spillet af Folketeateret.
Det blev streamet og udgivet online til glæde for mennesker under corana-nedlukningen.
Forestillingen havde mange folkekære dygtige skuespillere på rollelisten.

Det var egentligt ganske enkelt sat op, men blev alligevel en særdeles stærk oplevelse.
Med historien om den unge kvinde Inger, der tragisk dør i barselsseng.
Men for øjnene af kritiske og tvivlende kristne bliver hun levende igen –
efter en bøn af den tilsyneladende sindsforvirrede svoger Johannes,
der barnligt og tillidsfuldt imod “al sund fornuft” tror på Jesu magt.

“Der skal mod til at tro på det, som ikke kan forklares
og at sætte spørgsmålet om tro på dagsordenen”… står der i
Folketeaterets egen pressemeddelelse om stykket.

Og Kaj Munk havde mod – som vi også ved det fra hans egen livshistorie.

Kaj Munk kaldes ofte digterpræsten på grund af de mange forskellige skriverier,
han lavede i sit liv.
Hans sang Den blå anemone er en kendt og elsket forårssang,
og nedenstående salme bliver stadig flittigt brugt til trøst og opmuntring.

Du ved det nok, mit hjerte,
du ved, at Gud er stor;
men stor er og hans fjende,
så tit du det erfor.

Velan, så får du kæmpe
og tro trods fald og brud,
at stor er vel Guds fjende,
men større er dog Gud.

På Kaj Munk museet i Vedersø er der samlet flere – måske lidt mere ukendte
citater af digterpræsten, der udtrykker hans dybe tro på en levende Guds nærvær.

Kristendommen er liv.
Et kristenmenneske er ikke en person, der har de og de opfattelser
og (eller) gør de og de gerninger.
Et kristenmenneske er et menneske, der er
i forbindelse med Kristus.

Jesus selv var aldrig dogme, men altid liv for dig.

Troen på Gud er troen på miraklet. Kun ved et brud på naturlovene
kan Gud komme i forbindelse med et menneske. At tro på Gud er at være
midt i det vidunderlige, hvor ikke blot Guds love virker, men også Guds hånd.


Hvor meget jeg end har skrevet, har jeg kun forsøgt at skrive dette ene ord: Kristus!

Stol på Herren af hele dit hjerte,
følg ikke kun dine egne tanker
.
Ordsp. 3,5

Hyldest til sofaen

Mobiltelefonen tjekkes – igen! Computeren og fjernsynet kører.
Sociale medier, beskeder, opdateringer, News.
Mails og intrasystemer kan læses og besvares alle steder og på alle tider af døgnet.
Arbejde og fritid er smeltet sammen.

”Det går bare ikke”, sagde en psykolog.
Vores kognitive systemer i hjernen er ikke skabt til at kunne modtage og takle så store strømme af konstante uafbrudte informationer.
Det brænder simpelthen sammen for os.
Med andre ord vil flere og flere opleve stress, depression og udbrændthed.”

Den svenske præst og forfatter Tomas Sjødin er enig.
Han beskriver i bogen ”Det sker, når du hviler”, hvordan mennesket er skabt med behov for en hvile, som vi ikke let kan finde i det moderne samfund.
Både fysisk hvile med “benene op på sofaen” – og mental hvile, hvor tiden fyldes med lystbetingede aktiviteter og afslappende fællesskaber.
Det er blevet prestigefyldt at have travlt – og vi overser mere og mere vores helt grundlæggende behov for hvile.

Sjødin har fundet inspiration i jødernes gamle sabbatshvile – altså tanken om at hvile en dag om ugen.
Ikke som et lovkrav, men som en beskyttelse af den menneskelige organisme.
Han mener, at når Gud hvilede på den syvende dag, var det ikke, fordi Gud var træt.
Men fordi Gud vil lære os, at hvilen er en Gudsgiven ordning, der er nødvendig for et sundt menneskeliv.
Skabelsens højdepunkt den syvende dag var hvilenen gave til mennesket.

Et tidspunkt hvor ”alt var godt”.
Hvor vi for en stund ikke mere behøver at skabe, arbejde og ordne al ting – men kan nyde livet som det er her og nu.
Jødernes måde at forstå sabbatten på kan være en inspiration for os.
De trykker fx ikke på ”en knap” – for trykker de på en, er der hundrede andre, de kan trykke på. Selv i deres bønneliturgi hviler de: på sabbatten beder man således ikke om noget – der er ikke engang syndsbekendelse.
Det er godt, som det er!

Sjødins familie har de seneste år forsøgt at leve med en ugentligt hviledag.
En dag hvor de ikke arbejder, gør rent, ordner have, vasker, handler osv.
Ikke som en pligt – men som et frit valg.

De lader også skærmene få ro.
Og så hviler de både fysisk og mentalt med aktiviteter de nyder, lækkert mad, fællesskab med familie og venner osv.
De oplevede i begyndelsen, at ”fjenderne” mod at kunne hvile på denne måde bl.a. var rastløshed og bekymringer.
Fjender, som de senere har erfaret, kun overvindes med –  hvile!

”At hvile er at give slip.
At hvile er for en tid at tillade sig at miste kontrollen og give slip og lade livet komme til sig.
At hvile er at lade sig omdanne.
Det, der sker, når man hviler, sker ikke, hvis man undlader at hvile.”

Hviledagen er for Sjødin ikke dagen, hvor man samler op og puster ud efter alle de andre dage.
“Men den dag hvor alle de andre dage skal tæmmes, beriges og give mening.
Arbejde er godt, men hvilen er en velsignelse.”

At re-kreere betyder egentligt gen-skabelse.
At blive genopbygget.

“Det hebræiske ord for hvile er Menuah.
Dette kan oversættes med ro, klarhed, fred og hvile.
Ord der beskriver den dybeste form for frugtbar helende stilhed.
Stedet hvor vi kan åbne os for at deltage i den kraftfulde proces, hvor skaberværket fornyer sig selv.”

Sabbatten blev til for menneskets skyld…
Markus kap. 2 v. 27